ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
17 พ.ค. 64 เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
24 เม.ย. 64 ถึง 28 เม.ย. 64 รับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564