ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

 ประวัติโรงเรียนพรานวิบูลวิทยา

 
ประวัติก่อตั้ง
                เมื่อ  พ.ศ. 2534  คณะกรรมการสภาตำบลพราน  และนายสมปราชญ์  มณีพรรณ  ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ในขณะนั้น  ได้ร่วมกันดำเนินการขออนุมัติกรมสามัญศึกษา  เพื่อจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ ตำบลพราน เมื่อได้รับอนุมัติการจัดตั้งโรงเรียนสาขา จากกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ได้แต่งตั้งให้ นายยุทธพงษ์ ภูมิพันธ์  ขณะนั้น  ดำรงตำแหน่งอาจารย์  2 รักษาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์     
                เป็นผู้ดูแลสาขาโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  ตำบลพราน  ตั้งแต่วันที่  18 มีนาคม  พ.ศ. 2534  และปฏิบัติหน้าที่ประจำปีการศึกษา  2534  โดยขอใช้อาคารเรียนปริยัติธรรม วัดสุพรรณรัตน์(บ้านพราน)  ตำบลพราน  อำเภอขุนหาญ  เป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เมื่อวันที่  26  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2535  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งสาขาโรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์  ตำบลพราน  เป็นโรงเรียนรัฐบาลให้ชื่อว่า “โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา” ใช้อักษรย่อว่า  พ.บ.ว. (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น พ.ว.ว.)  สภาตำบลพรานได้จัดมอบที่ดินสาธารณประโยชน์โนนตลาด  พื้นที่  60 ไร่  96  ตารางวา  ให้เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน  ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือบ้านโนนสวรรค์  หมู่ที่  12 ตำบลพราน  ห่างจากหมู่บ้านโนนสวรรค์ประมาณ  900  เมตร  และห่างจากภูฝ้ายประมาณ 700  เมตร  ในปีงบประมาณ  2535  โรงเรียนได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบ็ดเสร็จ  ก,  เบ็ดเสร็จ ข,  เบ็ดเสร็จ ค (โรงฝึกงาน)  บ้านพักครูและบ้านพักภารโรง  ก่อสร้างเสร็จในปี  พ.ศ.2536  โรงเรียนจึงได้ย้ายมาทำการเรียนการสอน  ณ  สถานที่ปัจจุบัน  ตั้งแต่วันที่  16  พฤษภาคม  2536  เป็นต้นมา