สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

มีวงกลมอยู่ตรงกลางแบ่งเป็น  2  ส่วน ส่วนบนเป็นรูปทับหลังนารายณ์บรรทมสินธุ์ 
ส่วนล่างเป็นอักษรย่อ  พ.ว.ว.  รอบวงกลมมีดอกฝ้าย  3  ดอก  หมายถึงโรงเรียนอยู่ภายใต้จั่วทรงไทย
มีสีเขียวกับสีเหลืองเป็นสีประจำโรงเรียน 
พุทธสุภาษิตประจำโรงเรียน  สุวิชาโน  ภวํ  โหติ  แปลว่า  ผู้มีความรู้ดีเป็นผู้เจริญ ตั้งอยู่บนโลก เหนือโลกมuรัศมีทองส่องสว่างโดยรอบ 
ด้านล่างเป็นริบบิ้นสีน้ำเงินมีชื่อโรงเรียนและปีที่ก่อตั้ง   
ความหมาย
                โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา จะพัฒนาเจริญรุ่งเรืองได้นอกจากอาศัยครู นักเรียน ผู้ปกครองแล้ว
ยังต้องอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือจากชุมชน สังคม รวมทั้งภาครัฐและเอกชน
โดยโรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่ง  คนดี สามารถดำรงชีพแบบไทยได้อย่างมีความสุข
มีปัญญารู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก