วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

          จัดการศึกษาได้มาตรฐาน บริหารตามหลักธรรมาภิบาล ครูมีความชำนาญร่วมสานความเป็นไทย ใส่ใจชุมชน นักเรียนทุกคนรู้รักสามัคคี มีความรู้คู่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเคียงคู่เทคโนโลยี