พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
          ๑.  พัฒนาการเรียนการสอนที่หลากหลาย เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
          ๒.  ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          ๓.  พัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
          ๔.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในวิชาชีพ  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียน
          ๕.  พัฒนาสถานที่ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี
          ๖.  ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน เพื่อระดมทรัพยากรมาพัฒนาการเรียนการสอน
          ๗.  ส่งเสริมสารสนเทศทางการศึกษามาใช้ในการบริหารจัดการในโรงเรียน