ประกาศข่าวสาร
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ >>> การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียน
บทคัดย่อ
 
การวิจัยเรื่อง : การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1

ผู้วิจัย : นายสุชาติ วรโพด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา)

ปีการศึกษา : 2564

       การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เสริมสร้างสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบ ผสมผสาน (Mixed - Methods) ของการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Approach) และการวิจัย เชิงคุณภาพ (Qualitative Approach) โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณเป็นการวิจัยหลัก มีวัตถุประสงค์ การวิจัยเพื่อ (1) ศึกษาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (2) การสร้างและ พัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อ ยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 (3) ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านใหม่ (จีนา ภักดิ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1และ (4) ประเมินรูปแบบชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมี ขั้นตอนการวิจัย 4 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เสริมสร้าง สมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรีเขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูวิชาการ จำนวน 278 คน ขั้นตอนที่ 2 การสร้างและพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เสริมสร้างสมรรถนะการ จัดการเรียนรู้ของครูเพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยจัดประชุมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จำนวน 10 คน ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทาง วิชาชีพ เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้าน ค ใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประชากร คือ ครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 คน และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จำนวน 111 คน และขั้นตอนที่ 4 ประเมินรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพเสริมสร้างสมรรถนะการจัดการ เรียนรู้ของครู เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประชากร คือ ครูผู้สอนของโรงเรียนบ้านใหม่ (จีนา ภักดิ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 10 คน

       ผลการวิจัยพบว่า การวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เสริมสร้างสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ผู้วิจัยสามารถสรุปตามวัตถุประสงค์ การวิจัย ดังนี้
       1. ผลการศึกษาชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า ความคิดเห็น เกี่ยวกับชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ระดับมากที่สุด มีจำนวน 94 ข้อ ระดับมาก มีจำนวน 7 ข้อ และ ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และผลการวิเคราะห์ องค์ประกอบของชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ
       2. ผลการสร้างและพัฒนารูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เสริมสร้างสมรรถนะ การจัด การเรียนรู้ของครู เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นำผลจากขั้นตอนที่ 1 มาพัฒนาเป็นรูปแบบชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของ โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ดังนี้องค์ประกอบที่ 1 การมุ่งเรียนรู้เน้นทีมแบบมีส่วนร่วม องค์ประกอบที่ 2 ปัจจัยการสนับสนุนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ องค์ประกอบที่ 3 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การปฏิบัติงาน องค์ประกอบที่ 4 เครือข่ายร่วมรับผิดชอบ องค์ประกอบที่ 5 การปฏิบัติการเรียนการ สอนมุ่งเน้นการเรียนรู้ของผู้เรียน องค์ประกอบที่ 6 ความร่วมมือร่วมพลังเพื่อมุ่งเน้นผลลัพธ์ องค์ประกอบที่ 7 ความเป็นชุมชนกัลยาณมิตร และองค์ประกอบที่ 8 การเรียนรู้ทางวิชาชีพอย่าง ง ต่อเนื่อง โดยผู้ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) มีความคิดเห็นว่า รูปแบบ และคู่มือการ ใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อยกระดับ คุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 มีความเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 100
       3. ผลการทดลองใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เสริมสร้างสมรรถนะการ จัดการเรียนรู้ของครู เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า หลังการใช้รูปแบบชุมชนการเรียนรู้ ทางวิชาชีพ เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียน บ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 นั้น นักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพิ่มขึ้นทุกระดับชั้น คิดเป็นร้อยละ 8.60 มีผลการสอบมาตรฐานชั้นเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ เพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 4.40 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 18.09 เมื่อพิจารณาจาก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 27.03 และนักเรียนมี ผลงานจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) เป็น โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) สูงกว่าระดับประเทศ ได้รับ เกียรติบัตรในการจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ส่งผลดีต่อการศึกษาทำ ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษดีขึ้น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 1 นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) เข้าร่วมโครงการเครือข่ายเด็กไทยพูด ภาษาอังกฤษได้(English For All)และนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ จากการแข่งขันทักษะ ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษของเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาบ้านใหม่
       4. ผลการประเมินรูปแบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ ของครู เพื่อยกระดับคุณภาพผู้เรียนของโรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก ความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการ จัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนโรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมาก และความคิดเห็นเกี่ยวกับชุมชน การเรียนรู้ทางวิชาชีพ เสริมสร้างสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอน โรงเรียนบ้านใหม่ (จีนาภักดิ์วิทยา) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า อยู่ในระดับมาก
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 2565,00:00   อ่าน 249 ครั้ง