ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวลัญทม รุ่งคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประภาภรณ์ พงษ์สิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนาจตยา สมจันทร์
ครู