กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวลัญทม รุ่งคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางประภาภรณ์ พงษ์สิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนาจตยา สมจันทร์
ครู