กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอารีรัตน์ ศรีบุญเรือง
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวลัญทม รุ่งคำ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางประภาภรณ์ พงษ์สิน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางนาจตยา สมจันทร์
ครู