ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวลัญทม รุ่งคำ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางประภาภรณ์ พงษ์สิน
ครู คศ.3

นางสาวอารีรัตน์ แสนปลื้ม
ครู คศ.3

นางสาวพิกุล เสษา
ครู คศ.1

นางนาจตยา สมจันทร์
ครูผู้ช่วย