ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางหทัยรัตน์ วิวาสุขุ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธนกฤต ศรีสมุทร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิไลพร พงษ์พล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชณีกรณ์ เทียมจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ