กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางหทัยรัตน์ วิวาสุขุ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายธนกฤต ศรีสมุทร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาววิไลพร พงษ์พล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางรัชณีกรณ์ เทียมจิตต์
ครูชำนาญการพิเศษ