ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางหทัยรัตน์ วิวาสุขุ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายธนกฤต ศรีสมุทร
ครู คศ.3

นางสาววิไลพร พงษ์พล
ครู คศ.3

นางรัชณีกรณ์ เทียมจิตต์
ครู คศ.3