กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปราณี มงคลแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรุจิรา พันธ์ดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปนัดดา บริบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุนันท์ บริบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอมราถรณ์ มณีวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุบลวรรณ ดีใจ
ครูชำนาญการ

นายชัยยะวิชญ์ ศรีอักษร
ครูชำนาญการ

นายจุลดิศ เสียงตรง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอาทิตยา จำนงค์
ครูอัตราจ้าง