ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุนันท์ บริบูรณ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรุจิรา พันธ์ดี
ครู คศ.3

นางอมราถรณ์ มณีวงษ์
ครู คศ.3

นางสาวปนัดดา บริบูรณ์
ครู คศ.3

นางสาวปราณี มงคลแก้ว
ครู คศ.2

นายจุลดิศ เสียงตรง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอาทิตยา จำนงค์
ครูอัตราจ้าง