ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวปราณี มงคลแก้ว
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางรุจิรา พันธ์ดี
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปนัดดา บริบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายสุนันท์ บริบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอมราถรณ์ มณีวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอุบลวรรณ ดีใจ
ครูชำนาญการ

นายชัยยะวิชญ์ ศรีอักษร
ครูชำนาญการ

นายจุลดิศ เสียงตรง
ครูอัตราจ้าง

นางสาวอาทิตยา จำนงค์
ครูอัตราจ้าง