ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอำนวย มูลมั่งคั่ง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสุทธิดา ดาวใสย์
ครูชำนาญการ

นางอมรรัตน์ พลคำ
ครู