กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอำนวย มูลมั่งคั่ง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุทธิดา ดาวใสย์
ครูชำนาญการ

นางอมรรัตน์ พลคำ
ครู