กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางอมรรัตน์ พลคำ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสุทธิดา ดาวใสย์
ครูชำนาญการ

นายอำนวย มูลมั่งคั่ง
ครูชำนาญการ

นางพรรษา หาญเทียม
ครูชำนาญการ