ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายอำนวย มูลมั่งคั่ง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายดำรง อุ่นแก้ว
ครู คศ.3

นางสุทธิดา ดาวใสย์
ครู คศ.2

นางอมรรัตน์ พลคำ
ครู คศ.1