ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเสฏฐศิลป์ วงษ์นิล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศศิพณ สมจันทร์
ครู คศ.3