ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายเสฏฐศิลป์ วงษ์นิล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายศศิพณ สมจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ