กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายศศิพณ สมจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายเสฏฐศิลป์ วงษ์นิล
ครูชำนาญการพิเศษ