ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุนันทา ถูกพันธ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีระศักดิ์ ทนธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพรชัย พรหมรินทร์
ครูอัตราจ้าง

นายธนูศักดิ์ ชูกลิ่น
ครูอัตราจ้าง