กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวสุนันทา ถูกพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายธีระศักดิ์ ทนธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพรชัย พรหมรินทร์
ครูอัตราจ้าง

นายธนูศักดิ์ ชูกลิ่น
ครูอัตราจ้าง