ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธีระศักดิ์ ทนธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวสุนันทา ถูกพันธ์
ครู คศ.2

นายชวาลวุฒิ พิศชาติ
ครูอัตราจ้าง

นายธนูศักดิ์ ชูกลิ่น
ครูอัตราจ้าง