กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางกันยา สุภสร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายชาญชัย หวังดี
ครูชำนาญการ