ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายอิสเรศ ภูบรรทัด
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางกันยา สุภสร
ครู คศ.2

นางสาวอุบลวรรณ ดีใจ
ครู คศ.2

นายวรัญชัย เสนาจ
ครู คศ.1

นายชาญชัย หวังดี
ครู คศ.1