ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางภัทรภร ศรีสมุทร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอำพร ทะหา
ครู คศ.3

นางสาวขันทิยา บุญเฟรือง
ครู คศ.1