ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางภัทรภร ศรีสมุทร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางอำพร ทะหา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขันทิยา บุญเฟรือง
ครู