กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางภัทรภร ศรีสมุทร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางอำพร ทะหา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขันทิยา บุญเฟรือง
ครูชำนาญการ