กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเบญจวรรณ เพ็งเพา
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางภัทรภร ศรีสมุทร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางอำพร ทะหา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขันทิยา บุญเฟรือง
ครูชำนาญการ